2024.10.001 - Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 1 (edició 1)

2024.10.001 - Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 1 (edició 1)

- Identificar els drets i deures de les persones quan es relacionen amb l’Administració en quant al procediment administratiu.

- Conèixer els aspectes bàsics del procediment administratiu.

- Conèixer la normativa sobre transparència i dret d’accés a la informació. 

- Disposar dels coneixements necessaris per trobar l’equilibri entre la transparència i el dret a la protecció de dades personals. 

- Saber com actuar davant d’una sol·licitud d’accés a informació pública. 

- Poder resoldre els dubtes més freqüents.

- Conèixer la normativa aplicable de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració.

- Orientar sobre quins són els deures del personal de l’Administració i els drets de les persones en matèria de protecció de dades personals.

2023.10.007 - Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)

2023.10.007 - Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)

OBJECTIUS

- Conèixer l’actuació administrativa i els drets i deures de la ciutadania.

- Conèixer la relació jurídica administrativa.

- Conèixer els principals actes administratius

- Conèixer les fases del procediment administratiu

2022.10.005 - Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals

2022.10.005 - Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals

- Conèixer els aspectes bàsics del funcionament de l’administració local.

- Conèixer els diferents àmbits de responsabilitat associats a les funcions de secretaria-intervenció dels ens locals

- Disposar dels coneixements bàsics per desenvolupar correctament les tasques bàsiques de secretaria-intervenció.

2020.10.004 - Línies bàsiques de la protecció de dades personals
ASSUMPCIÓ BALSELLS FILELLAEDUARD VALENTIN PAVEL

2020.10.004 - Línies bàsiques de la protecció de dades personals

Línies bàsiques de la protecció de dades personals