2021.11.006 - Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (autoaprenentatge)

2021.11.006 - Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (autoaprenentatge)

OBJECTIUS

- Aprendre a supervisar l’activitat de les persones que treballen en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball, de manera que els projectes, activitats i plans d’acció es desenvolupin eficientment i en un constant procés d’aprenentatge i millora. 

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l’objectiu de protegir el servei públic.

2021.11.005 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge)

2021.11.005 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge)

- Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i reportar l'activitat que es du a terme.

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l'objectiu d'autoresponsabilitzar-se i protegir el servei públic.

- Identificar els factors de risc associats a l'exercici del teletreball i conèixer les mesures correctores i preventives per minimitzar-los.


2021.11.003 - Recursos humans per a l'administració locals (virtual) (edició 2)
M. Victoria García LópezMireia Ochoa MallofréELOY SARRAT GRASA

2021.11.003 - Recursos humans per a l'administració locals (virtual) (edició 2)

- Conèixer el règim general de la funció pública, en especial el lloc que ocupa la funció pública local com a conjunt de persones que presten serveis a les administracions públiques locals i el seu règim jurídic i organitzatiu bàsic.

- Aprofundir en els diversos aspectes de la selecció de personal, tant si es tracta de funcionaris com de personal laboral o de personal amb un vincle estable o temporal, i com es duen a terme les provisions del personal i la seva promoció professional.

- Saber quina és la jornada de treball del personal al servei de les administracions públiques locals, el règim jurídic dels permisos i les diverses situacions administratives, i quin és el sistema retributiu que se'ls aplica.

- Conèixer el règim d'incompatibilitats i el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques locals, així com els seus drets sindicals.


2021.11.002 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge)

2021.11.002 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge)

- Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i reportar l'activitat que es du a terme.

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l'objectiu d'autoresponsabilitzar-se i protegir el servei públic.

- Identificar els factors de risc associats a l'exercici del teletreball i conèixer les mesures correctores i preventives per minimitzar-los.

2021.11.001 - Recursos humans per a l'administració locals (virtual) (edició 1)
M. Victoria García LópezMireia Ochoa Mallofré

2021.11.001 - Recursos humans per a l'administració locals (virtual) (edició 1)

- Conèixer el règim general de la funció pública, en especial el lloc que ocupa la funció pública local com a conjunt de persones que presten serveis a les administracions públiques locals i el seu règim jurídic i organitzatiu bàsic.

- Aprofundir en els diversos aspectes de la selecció de personal, tant si es tracta de funcionaris com de personal laboral o de personal amb un vincle estable o temporal, i com es duen a terme les provisions del personal i la seva promoció professional.

- Saber quina és la jornada de treball del personal al servei de les administracions públiques locals, el règim jurídic dels permisos i les diverses situacions administratives, i quin és el sistema retributiu que se'ls aplica.

- Conèixer el règim d'incompatibilitats i el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques locals, així com els seus drets sindicals.