2024.11.010 - Recursos humans per a l'administració local (virtual) (edició 1)
CRISTINA GALINDO GARZAMireia Ochoa Mallofré

2024.11.010 - Recursos humans per a l'administració local (virtual) (edició 1)

- Conèixer el règim general de la funció pública, en especial el lloc que ocupa la funció pública local com a conjunt de persones que presten serveis a les administracions públiques locals i el seu règim jurídic i organitzatiu bàsic.

- Aprofundir en els diversos aspectes de la selecció de personal, tant si es tracta de funcionaris com de personal laboral o de personal amb un vincle estable o temporal, i com es duen a terme les provisions del personal i la seva promoció professional.

- Saber quina és la jornada de treball del personal al servei de les administracions públiques locals, el règim jurídic dels permisos i les diverses situacions administratives, i quin és el sistema retributiu que se'ls aplica.

- Conèixer el règim d'incompatibilitats i el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques locals, així com els seus drets sindicals.


2024.11.009 - Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 4)

2024.11.009 - Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 4)

1. Aprendre a supervisar l’activitat de les persones que treballen en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball, de manera que els projectes, activitats i plans d’acció es desenvolupin eficientment i en un constant procés d’aprenentatge i millora. 

2. Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l’objectiu de protegir el servei públic.

2024.11.004 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 4)

2024.11.004 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 4)

- Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i reportar l'activitat que es du a terme.

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l'objectiu d'autoresponsabilitzar-se i protegir el servei públic.

- Identificar els factors de risc associats a l'exercici del teletreball i conèixer les mesures correctores i preventives per minimitzar-los.

2024.11.003 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 3)

2024.11.003 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 3)

- Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i reportar l'activitat que es du a terme.

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l'objectiu d'autoresponsabilitzar-se i protegir el servei públic.

- Identificar els factors de risc associats a l'exercici del teletreball i conèixer les mesures correctores i preventives per minimitzar-los.