Recursos didàctics. Econòmica: Intervenció, recaptació d'impostos, control intern, etc.

Conèixer les característiques del deute tributari; Conèixer les diferents figures impositives que hi ha en l’àmbit local; Conèixer el procés de recaptació tant en període voluntari com en període executiu.

Durada aprox: 30 h

Oferir coneixements sobre la regulació normativa vigent i aplicant-la en l’explicació de les diferents possibilitats que aquesta normativa preveu per dur a terme el control intern en les seves diferents modalitats: fiscalització plena, fiscalització prèvia limitada, control financer, control permanent, auditoria pública. Les diferents sessions també es centraran en l’aplicació de la regulació normativa vigent a cinc àmbits diferenciats: funció pública, contractació, patrimoni, ingressos i subvencions.

Entendre la problemàtica que planteja l'elaboració de la informació financera de les Administracions Públiques

Conèixer els mecanismes de els operacions dels organismes públics

Conèixer el concepte de "Pressupost" com a eina bàsica de la Comptabilitat Pública

Saber elaborar i interpretar els Comptes Anuals d'acord a la Comptabilitat Pública

CONTINGUTS

- Què són els pressupostos públics? 

- El cicle pressupostari. Quines entitats formen part dels pressupostos públics i com es calculen els pressupostos consolidats.

- Les estructures del pressupost de despeses: classificació orgànica, econòmica, per programes, etc.