Recursos didàctics. Econòmica: Intervenció, recaptació d'impostos, control intern, etc.

0000.07.005 - Comptabilitat pública (EAPC)

0000.07.005 - Comptabilitat pública (EAPC)

- Aprendre el registre i la comptabilització de les operacions de la gestió econòmica i financera de les entitats locals.

- Conèixer el contingut i la pràctica dels assentaments de les instruccions dels models de la comptabilitat local per tal d'aconseguir que el sistema d'informació comptable ofereixi informació sobre la situació financera de l'ens.

- Facilitar l'obtenció d'informació ordenada i sistemàtica del sistema d'informació comptable respecte del desenvolupament econòmic, financer i patrimonial de l'ens.

- Comprendre la informació dels estats d'execució pressupostària i financera a partir dels registres comptables com a suport útil i necessari en la presa de decisions.

0000.07.004 - L'IVA a l'administració local (videogravacions)

0000.07.004 - L'IVA a l'administració local (videogravacions)

- Conèixer els aspectes que, amb més freqüència, afecten la gestió de l'IVA en els ens locals

0000.07.001. Tributació local i e-administració (videogravacions)

0000.07.001. Tributació local i e-administració (videogravacions)

Conèixer les característiques del deute tributari; Conèixer les diferents figures impositives que hi ha en l’àmbit local; Conèixer el procés de recaptació tant en període voluntari com en període executiu.

Durada aprox: 30 h

0000.07.002. El nou model de control intern de les entitats locals (videogravacions)

0000.07.002. El nou model de control intern de les entitats locals (videogravacions)

Oferir coneixements sobre la regulació normativa vigent i aplicant-la en l’explicació de les diferents possibilitats que aquesta normativa preveu per dur a terme el control intern en les seves diferents modalitats: fiscalització plena, fiscalització prèvia limitada, control financer, control permanent, auditoria pública. Les diferents sessions també es centraran en l’aplicació de la regulació normativa vigent a cinc àmbits diferenciats: funció pública, contractació, patrimoni, ingressos i subvencions.

0000.07.003. Comptabilitat pública (nivell bàsic) (videogravacions)

0000.07.003. Comptabilitat pública (nivell bàsic) (videogravacions)

Entendre la problemàtica que planteja l'elaboració de la informació financera de les Administracions Públiques

Conèixer els mecanismes de els operacions dels organismes públics

Conèixer el concepte de "Pressupost" com a eina bàsica de la Comptabilitat Pública

Saber elaborar i interpretar els Comptes Anuals d'acord a la Comptabilitat Pública

00000.07.004 - Pressupostari bàsic. Visió de conjunt d'un pressupost (videogravacions)

00000.07.004 - Pressupostari bàsic. Visió de conjunt d'un pressupost (videogravacions)

CONTINGUTS

- Què són els pressupostos públics? 

- El cicle pressupostari. Quines entitats formen part dels pressupostos públics i com es calculen els pressupostos consolidats.

- Les estructures del pressupost de despeses: classificació orgànica, econòmica, per programes, etc.