Manteniment

0000.16.001 - Manteniment general d'instal·lacions municipals (videogravacions)

0000.16.001 - Manteniment general d'instal·lacions municipals (videogravacions)

Conèixer la documentació generada en la posta en marxa de la instal·lació. 

Saber requerir la documentació necessària per al correcte manteniment de l’edifici. 

Identificar els agents intervinents en la posta en marxa i la documentació que se’ls requereix. 

Saber realitzar un pla de manteniment amb periodicitat mensual o anual de les tasques a realitzar/verificar per un bon manteniment de les instal·lacions a nivell normatiu.