Manteniment

0000.16.003 - Mantenidors de piscines municipals o publiques (edició 1) (gravacions)

0000.16.003 - Mantenidors de piscines municipals o publiques (edició 1) (gravacions)

- Adquirir els coneixements i les habilítats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene l manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris tenint en compte els Decrets 95/2000 i 742/2013.

0000.16.002 - Gestió de xarxes públiques de distribució aigua (gravacions)

0000.16.002 - Gestió de xarxes públiques de distribució aigua (gravacions)

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes de la gestió de xarxes de distribució d’aigua de consum i el manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris tenint en compte el nou R.D. 3 / 2023.

0000.16.001 - Manteniment general d'instal·lacions municipals (videogravacions)

0000.16.001 - Manteniment general d'instal·lacions municipals (videogravacions)

Conèixer la documentació generada en la posta en marxa de la instal·lació. 

Saber requerir la documentació necessària per al correcte manteniment de l’edifici. 

Identificar els agents intervinents en la posta en marxa i la documentació que se’ls requereix. 

Saber realitzar un pla de manteniment amb periodicitat mensual o anual de les tasques a realitzar/verificar per un bon manteniment de les instal·lacions a nivell normatiu.