2024.07.002 - Comptabilitat pública (edició 1)
Maria del  Mar Domènech Sistané

2024.07.002 - Comptabilitat pública (edició 1)

1. La comptabilitat pressupostària de les entitats locals.

2. Obertura de la comptabilitat.

3. Operacions de l'estat de despeses del pressupost.

4. Operacions de l'estat d'ingressos del pressupost.

5. Operacions de la tresoreria.

6. Àrees d'especial interès: immobilitzat no financer, endeutament, despeses amb finançament afectat.

7. Les operacions de final d'exercici i les operacions de tancament de la comptabilitat.

8. El compte general i les memòries explicatives de la gestió de l'ens.


OBSERVACIONS

Els continguts íntegres d'aquest curs han estat cedits per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

2024.07.001 - Gestió pressupostària a l'administració local (edició 1)
Maria del  Mar Domènech SistanéMireia Ochoa Mallofré

2024.07.001 - Gestió pressupostària a l'administració local (edició 1)

1. Aplicar correctament el marc normatiu de la gestió del pressupost.

2. Identificar les fases de la gestió pressupostària.

3. Executar la gestió dels documents d'ingressos i de despeses.

4. Diferenciar les tasques de liquidació del pressupost.