Redacció d'un ofici

Us agrairé que em trameteu la vostra proposta del supòsit d'ofici que hem treballat a l'aula.