Esquema per temes

 • General

 • Mòdul 1: Introducció a les bases de dades

  Introducció a les bases de dades i al programa de gestió de bases de dades M.Access, explicant els conceptes essencials de les bases de dades relacionals, descrivint la manera d’iniciar la seva execució i el seu entorn bàsic
  - Per a que serveix Access
  - Iniciar Access
  - Parts principals del programa
  - Altres elements de l’entorn
  - Sortir d’Access

 • Mòdul 2: Objectes d’una base de dades

  Breu presentació dels diferents objectes dels què disposa M.Access per a la gestió d’una base de dades.
  - Taules
  - Consultes
  - Formularis
  - Informes
  - Macros

 • Mòdul 3: Disseny de la base de dades. Taules

  Definició de l’estructura de la base de dades mitjançant el model d’entitats i relacions i explicació de com crear i definir les taules.
  - Les taules
  - Els camps
  - Tipus de dades i propietats bàsiques (mida, etc.)
  - Camps clau

 • Mòdul 4: Edició bàsica de dades

  Ús de la vista “Hoja de datos” d’una taula d’Access com eina bàsica per crear, modificar o eliminar dades d’una taula. També s’explica com localitzar registres establint una sèrie de criteris de selecció senzills.
  - Vista Full de dades
  - Afegir registres
  - Modificar i eliminar registres
  - Ordenar camps
  - Cerca de registres
  - Filtres

 • Mòdul 5: Les relacions

  - Model entitat-relació
  - Relacions
  - Integritat diferencial

 • Mòdul 6: Edició avançada de dades

  Introdueix el concepte de fulla secundaria de dades, que dona accés a informació relacionada; com modificar els fulls de dades per les nostres necessitats; seleccionar registres; realitzar la correcció ortogràfica de les dades e inclús anticipar-se als errors més habituals amb la funció d’autocorrecció.
  - Fulls secundaris de dades
  - Personalitzar fulls de dades
  - Seleccionar camps i registres
  - Correcció ortogràfica
  - Autocorrecció

 • Mòdul 7: Personalització de taules

  Presentació de propietats útils dels camps d’una taula d’Access: obligatori, valor predeterminat, regles que permeten assegurar la correcció de les dades introduïdes, així com propietats avançades dels mateixos (formats personalitzats i màscares d’entrada).
  - Requerit i longitud zero
  - Valor predeterminat
  - Regla de validació
  - Format personalitzat
  - Màscara d’entrada

 • Mòdul 8: Consultes bàsiques

  Descripció i creació de consultes (manualment o mitjançant l’assistent), veient també com ordenar les dades obtingudes i les propietats de les consultes.
  - Introducció
  - Crear consultes de selecció
  - Assistent de consultes
  - Ordenació i criteris
  - Propietats d’una consulta

 • Mòdul 9: Consultes avançades

  Creació de camps calculats i ús de les principals funcions. També es treballaran els tipus de consulta avançats: consultes d’acció o aquelles que serveixen per a modificar la base de dades, consultes amb paràmetres, etc.
  - Camps calculats
  - Ús de les principals funcions (dates, condicionals, estadístiques bàsiques, etc.)
  - Consultes d’agrupació o resum
  - Consultes d’actualització
  - Consultes d’eliminació
  - Consultes de dades annexades
  - Consultes de creació de taules
  - Consultes de paràmetres
  - Consultes de cerca de duplicats
  - Consultes de cerca de no coincidents
  - Consulta de referències creuades

 • Mòdul 10: Formularis

  Introducció al paper dels formularis en una base de dades Access. Creació mitjançant assistents. Presentació dels diferents modes de veure un formulari, les propietats principals d’un formulari, ús a nivell d’usuari, etc.
  - Assistents per a formularis
  - Modes de vista
  - Edició de dades
  - Propietats del formulari

 • Mòdul 11: Disseny de formularis (I)

  Descriu els diferents tipus de controls que es poden utilitzar en un formulari d’Access i les seves propietats principals.
  - Afegir controls
  - Propietats
  - Editar controls

 • Mòdul 12: Disseny de formularis (II)

  Introducció a alguns controls especials que es poden utilitzar en un formulari, veient les propietats principals, així com la utilització d’efectes de disseny en els formularis.
  - Llista d’opcions
  - Establir opcions
  - Botons de comando
  - Efectes de disseny

 • Mòdul 13: Disseny de formularis (III)

  Estudi de les propietats avançades d’un formulari, així com les diferents seccions, explicant el propòsit de cadascuna d’elles. També es descriu la funció Autoformato, que permet modificar l’aspecte del formulari d’una forma ràpida i senzilla. Creació i ús dels subformularis.
  - Organització dels controls
  - Ordre de tabulació i altres propietats
  - Autoformat
  - Disseny de controls
  - Seccions d’un formulari
  - Subformularis
  - Establir formulari inicial

 • Mòdul 14: Informes

  Presenta el paper dels informes d’una base de dades Access i proporciona els coneixements bàsics per a crear-los i poder editar-los. Descriu cadascuna de les seccions d’aquest tipus d’objecte.
  - Introducció
  - Assistents per a informes (sobre taules o sobre consultes)
  - Modes de vista
  - Disseny d’informes
  - Seccions d’un informe

 • Mòdul 15: Treball amb informes

  Introducció als aspectes avançats en la confecció d’informes d’Access: ordenar i agrupar, propietats de grup, subinformes i imprimir etiquetes de correspondència.
  - Ordenar i agrupar
  - Propietats del grup
  - Subinformes
  - Imprimir etiquetes

 • Mòdul 16: Macros

  Descripció de la creació i utilització de les macros, així de com associar-les als esdeveniments dels controls.
  - Introducció
  - Crear una macro
  - Executar una macro
  - Accions condicionades
  - Associar una macro a un esdeveniment
  - Macros de taules
  - Creació de botons d’acció als formularis
  - Automatització d’opcions

 • Mòdul 17: Manteniment de la base de dades

  Presenta tasques típiques que realitza un administrador de base de dades durant el seu manteniment o explotació: crear copies de seguretat, reparar i compactar la base de dades, comprovar les dependències entre objectes o analitzar la base de dades.
  - Reparar, compactar i convertir
  - Comprovar dependències
  - Copia de seguretat
  - Analitzar la base de dades
  - El Documentador

 • Mòdul 18: Importar i exportar dades

  Opcions d’importació i exportació de dades externes de tot tipus, així com dividir les taules d’una base de dades i vincular-les a una altra.
  - Importar dades
  - Dades vinculades
  - Exportar dades
  - L’administrador de taules vinculades