Menu inicial

 

 

  Available courses

  - Conèixer l’entorn del complement d’Excel Power Pivot.

  - Saber obtenir dades de diferents orígens i realitzar transformacions en les dades. 

  - Saber construir el model de dades relacional.

  - Conèixer el llenguatge d’expressions propi (DAX) i les seves funcions més importants per la creació de càlculs propis.

  - Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics per presentar la informació del model de manera visual.

  - Saber crear plantilles a partir de fulls i gràfics de dades.
  - Saber crear i utilitzar esquemes.
  - Conèixer les opcions disponibles de vistes.
  - Saber protegir zones per poder treballar col·laborativament, de forma segura i eficaç, amb altres usuaris.
  - Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació de documents.
  - Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials.

  - Saber crear fórmules i funcions utilitzant matrius.
  - Saber utilitzar referències externes en les fórmules.
  - Saber utilitzar les eines per realitzar una auditoria de les fórmules i funcions d’un full.

  - Saber representar en un gràfic les dades numèriques d’una taula.
  - Saber seleccionar el millor tipus de gràfic tenint en compte l'objectiu.
  - Saber donar un format visual adequat.
  - Saber afegir imatges i elements gràfics en un gràfic.

  - Saber crear i gestionar llistes de dades mitjançant filtres i subtotals.
  - Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics a partir de llistes de dades.
  - Saber utilitzar taules i gràfics dinàmics per extreure la informació que requerim.
  - Conèixer les opcions de vinculació de dades amb fonts de dades externes.

  - Saber crear fórmules de forma correcta i eficient.
  - Saber utilitzar i aplicar funcions bàsiques de forma correcta i eficient.
  - Saber utilitzar algunes funcions especials.

  - Conèixer l’entorn de treball del full de càlcul
  - Aprendre a utilitzar, de forma eficient, les opcions bàsiques.
  - Saber introduir informació en les cel·les.
  - Saber aplicar formats bàsics a les cel·les.
  - Saber aplicar formats avançats i estils a les cel·les.
  - Conèixer les formes per editar els fulls d’un llibre d’una manera ràpida i eficient.

  - Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació d’un document.
  - Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials per a omplir-los directament.
  - Saber recuperar les dades introduïdes en un formulari per un usuari.

  - Saber dissenyar i utilitzar documents extensos utilitzant de forma eficient les eines i tècniques que faciliten la seva manipulació.

  - Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins d’un document.
  - Saber utilitzar marcadors per assenyalar posicions entre les pàgines d’un document. 
  - Saber crear índexs, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

  - Saber generar de forma efectiva, cartes, etiquetes i sobres masius personalitzats.
  - Saber realitzar filtres i ordenacions en el procés de combinació de correspondència.

  - Saber crear i aplicar estils al text de forma eficient.
  - Saber crear llistes de numeracions i vinyetes simples o combinades dintre d’un esquema.
  - Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins dels documents.
  - Saber utilitzar marcadors per a assenyalar posicions entre les pàgines d’un document. 
  - Saber crear i utilitzar les opcions d'índex, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

  - Saber inserir imatges dintre del document des de diferents fonts.
  - Saber manipular imatges dintre del document.
  - Saber afegir dibuixos i formes i aplicar-los format
  - Saber afegir rètols de text dintre de formes variades amb efectes especials.
  - Saber presentar dades numèriques d’una taula en els diferents tipus de gràfics disponibles.
  - Saber utilitzar les eines que incorpora M.Word per la creació d'organigrames per tal esquematitzar la informació de forma gràfica.

  - Saber utilitzar, de forma efectiva i eficient, taules de textos per organitzar la informació en files i columnes o per distribuir de manera més eficaç text i gràfics.
  - Saber incloure fulls de càlcul de M.Excel dintre d'un document de M.Word.

  - Conèixer l’entorn de treball del processador de texts M.Word.
  - Aprendre a utilitzar les eines bàsiques de M.Word.
  - Ser capaç de crear, editar, visualitzar, gravar e imprimir documents de texts bàsics, d'una forma eficient, amb l’ajuda de les opcions mes importants i fonamentals de les que disposa.
  - Conèixer les opcions d'exportació d'un document a altres formats.
  - Conèixer les opcions per mouren’s dins d'un document.
  - Conèixer i configurar les opcions i les eines de les què disposa el programa per donar format del text.
  - Saber aplicar els formats bàsics del paràgraf en un document.
  - Saber aplicar els formats de pàgina en un document.

  Assolir les competències de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació ACTIC nivell intermedi.

  Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per superar el nivell bàsic del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.

  L´objectiu general del curs és saber crear una base de dades i ser completament autònom a l´hora d'utilitzar-la.


  - Conèixer l’entorn de treball del gestor aprenent a utilitzar totes les seves eines bàsiques.
  - Aprendre a gestionar la informació personal i professional que s’utilitza en el treball diari en una oficina: programació de cites, esdeveniments i reunions, contactes, correu electrònic, tasques, notes, etc.

  - Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

  - Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

  - Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

  - Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

  - Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

  - Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.  - Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

  - Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

  - Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

  - Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

  - Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

  - Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.


  Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.  Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.  Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.  Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

  OBJECTIUS

  - Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

  OBJECTIUS

  - Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

  OBJECTIUS

  - Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu

  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


  - Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

  - Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

  - Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

  - Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

  - Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

  - Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu

  - Conèixer les eines i els conceptes per a poder treballar amb imatges digitals i solucionar les necessitats habituals en el retoc de fotografies, composició de cartells i fulletons amb l’objectiu de que puguin ser impreses o publicades en una web.

  - Conèixer les eines, capes, seleccions i filtres que ens ofereix el principal programa de retoc d’imatges GNU.

  L'objecte d'aquesta proposta és la realització d’una formació i tutortizació dirigida als tècnics dels consells comarcals de la província de Lleida en l’ús del conjunt de funcionalitats del Sistema d’Informació Energètica (SIE), capacitant-los per a la realització de tasques bàsiques i de tasques de gestió, en un pilotatge inicial del SIE.

  Recursos didàctics
  Notícies del lloc

  (There are no discussion topics yet in this forum)