Cursos disponibles

Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per superar el nivell bàsic del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.

L´objectiu general del curs és saber crear una base de dades i ser completament autònom a l´hora d'utilitzar-la.

L´objectiu general del curs és saber crear una base de dades i ser completament autònom a l´hora d'utilitzar-la.

- Conèixer l’entorn de treball del gestor aprenent a utilitzar totes les seves eines bàsiques.
- Aprendre a gestionar la informació personal i professional que s’utilitza en el treball diari en una oficina: programació de cites, esdeveniments i reunions, contactes, correu electrònic, tasques, notes, etc.

- Saber utilitzar el conceptes bàsics i avançats del procés de cerca d’informació.

- Utilitzar filtres amb els conceptes de cerca.

- Conèixer diferents serveis de cerca especialitzats.

- Utilitzar mecanismes per rebre informació específica i criteris de selecció i classificació de la informació.

- Organitzar la informació que anem trobant.

- Conèixer aspectes bàsics de gestió multimèdia

- Disposar de nocions sobre algunes eines de videoconferència i correu electrònic.


- Saber estructurar una presentació de manera efectiva.
- Saber crear un document de presentació eficient i adaptat al públic objectiu. 
- Saber introduir dades per a representar-les de forma gràfica. 
- Saber aplicar efectes de transició a les diapositives i als elements que la formen.

- Saber convocar reunions en Teams 

- Saber compartir documentació online amb Onedrive amb eficàcia i seguretat

Saber analitzar les situacions quotidianes i excepcionals d'atenció a la ciutadania des de l'òptica d’una actitud professional d’atenció eficient i eficaç.

Conèixer les característiques de l’atenció a la ciutadania dins del model de qualitat i servei. 

Tenir capacitat de canvi actitudinal per tendir a una millora constant de l’atenció a la ciutadania

Prendre consciència sobre els accidents de trànsit i sobre les conductes segures en els desplaçaments laborals. - Prendre consciència sobre els automatismes que tenim adquirits i les distraccions que es produeixen mentre conduim. - Prendre consciència de les precaucions que cal tenir en compte durant la conducció en condicions meteorològiques adverses. - Prendre consciència de les conseqüències de la conducció amb excés de velocitat.

Conèixer els riscos del bacteri de la legionel·la. 

Conèixer quines són les mesures preventives bàsiques que cal aplicar en les instal·lacions dels edificis públics per tal d’evitar l’aparició de brots de legionel·la. 

Conèixer quines són les mesures correctores per combatre l’aparació de brots de legionel·la en les instal·lacions públiques

Adoptar una alimentació saludable compatible amb el teu treball 

Prendre consciència i aprofitar la teva pausa en el treball per desconnectar o practicar exercici físic 

Introduir hàbits d'alimentació saludable i exercici físic en el teu dia a dia de treball 

Posar en pràctica exercicis d'estirament que puguis practicar de forma senzilla en el teu lloc de treball i que t'ajudin a alleujar i prevenir el dolor d'esquena 

Prendre consciència de l'ara i definir el canvi que vulguis fer.

Conèixer el marc normatiu vigent sobre la gestió, la manipulació i el tractament d’aigües de consum. 

Assolir coneixements sobre els riscs de l’aigua de consumAdquirir coneixements bàsics de APCC aplicat al control d’aigües de consum. 

Adquirir coneixements dels tractaments de potabilització de l’aigua.Saber fer cloració d’aigües. 

Saber realitzar el manteniment d’instal•lacions d’aigües. 

Saber realitzar el mostreig d’aigües i el seu transport al laboratori. 

Adquirir coneixements bàsics de les anàlisis al laboratori. 

Adquirir coneixements sobre la legionel•losi. 

Conèixer l'aplicació pràctica de tècniques de mostreig d’aigües

Adquirir els coneixements i les habilítats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene l manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris tenint en compte els Decrets 95/2000 i 742/2013.


• Aprendràs i posaràs en pràctica exercicis d'estirament i mobilitzacions que t'ajudaran a alleugerir i prevenir els dolors musculoesquelètics.

• Adquiriràs estratègies per a posar en pràctica els exercicis d'estirament i mobilitzacions abans, durant i després de la jornada de treball.

• Coneixeràs els beneficis de l'ergonomia al teu lloc de treball.

- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.


Conèixer les característiques del deute tributari; Conèixer les diferents figures impositives que hi ha en l’àmbit local; Conèixer el procés de recaptació tant en període voluntari com en període executiu.

Durada aprox: 30 h

Oferir coneixements sobre la regulació normativa vigent i aplicant-la en l’explicació de les diferents possibilitats que aquesta normativa preveu per dur a terme el control intern en les seves diferents modalitats: fiscalització plena, fiscalització prèvia limitada, control financer, control permanent, auditoria pública. Les diferents sessions també es centraran en l’aplicació de la regulació normativa vigent a cinc àmbits diferenciats: funció pública, contractació, patrimoni, ingressos i subvencions.

Entendre la problemàtica que planteja l'elaboració de la informació financera de les Administracions Públiques

Conèixer els mecanismes de els operacions dels organismes públics

Conèixer el concepte de "Pressupost" com a eina bàsica de la Comptabilitat Pública

Saber elaborar i interpretar els Comptes Anuals d'acord a la Comptabilitat Pública

CONTINGUTS

- Què són els pressupostos públics? 

- El cicle pressupostari. Quines entitats formen part dels pressupostos públics i com es calculen els pressupostos consolidats.

- Les estructures del pressupost de despeses: classificació orgànica, econòmica, per programes, etc.

Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.- Disposar d'una visió pràctica de la llei de contractes del sector públic en les administracions locals.


Conèixer, de forma bàsica, el reglament europeu de protecció de dades personals 2016/679

Conèixer les funcions i responsabilitats del delegat de protecció de dades de les administracions públiques.

Conèixer com afecta el nou reglament a les administracions locals

Conèixer la nova Llei de Contractes 9/2017 del sector públic

Conèixer els aspectes contractuals més rellevants previs a l’execució del contracte tenint en compte les novetats de la nova llei de contactes 9/2017. 

Reconèixer, saber aplicar i saber resoldre, de forma pràctica, els problemes que es plantegen entre l’anàlisi del text legal i la gestió diària dels contractes.

Conèixer els aspectes més rellevants sobre l’execució dels contractes i de la seva extinció tenint en compte la normativa actual. 

Saber realitzar un correcte control financer dels contactes tenint en compte la normativa actual. 

Conèixer els aspectes contractuals més rellevants per tal de saber realitzar una gestió eficient de la contractació tenint en compte la normativa actual. 

Reconèixer, saber aplicar i saber resoldre, de forma pràctica, els problemes que es plantegen en la gestió diària dels contractes.

Conèixer les modificacions que majoritàriament s’han d’aplicar a les administracions per tal de preparar l’administració a l’entrada definitiva al mon electrònic tenint en compte la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

OBJECTIUS

- Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiuOBJECTIUS

- Conèixer la legislació sobre transparència i protecció de dades.

- Conèixer els límits de la transparència en front del dret a la protecció de dades. 

- Conèixer el sistema de garanties de la transparència i el dret d'accés.

OBJECTIUS

- Assolir una visió global de la LCSP

- Conèixer els principals problemes d’aplicació

- Conèixer la doctrina de les juntes consultives i dels tribunals respecte als aspectes pràctics més rellevants

OBJECTIUS

 • Entendre el procediment administratiu en el marc de l’administració electrònica
 • Identificar l’acte administratiu com a manifestació administrativa elemental i la diferència amb les disposicions de caràcter general.
 • Aprendre els principis, fases i tràmits del procediment administratiu
 • Conèixer els conceptes fonamentals que defineixen el nou marc electrònic del funcionament de l‘administració.
 •  Implicar els assistents, en tant que empleats públics, en el gran repte que suposa el nou funcionament de l’administració des de la vessant electrònica per millorar el funcionament de la nostra societat.


Video gravacions de les Sessions del 15è Seminari d'Actualització Jurídica del CSITAL Lleida

Saber gestionar i administrar els diferents espais que proporciona el gestor documental d’Alfresco, per tal de poder crear els llocs, gestionar usuaris, definir els panells inicials, gestionar els documents i les seves propietats. 

Saber gestionar i treure el màxim rendiment a les eines col·laboratives que incorpora el gestor documental: wiki, blog, llistes de dades, calendari i llistes d’enllaços.

Conèixer la documentació generada en la posta en marxa de la instal·lació. 

Saber requerir la documentació necessària per al correcte manteniment de l’edifici. 

Identificar els agents intervinents en la posta en marxa i la documentació que se’ls requereix. 

Saber realitzar un pla de manteniment amb periodicitat mensual o anual de les tasques a realitzar/verificar per un bon manteniment de les instal·lacions a nivell normatiu.

Saber crear, publicar i compartir informació geogràfica a través de mapes i visors de forma fàcil, ràpida i molt gràfica.

Conèixer, de forma bàsica, les novetats de la versió TCQ 5.3 respecte els móduls de pressupostos, planificació-seguiment i certificació

Saber utilitzar, d'una forma professional Autodesk Revit Bàsic i Autodesk Revit Avançat per a la disciplina d’arquitectura. 

Saber respondre tècnicament als requeriments. 

Conèixer de forma bàsica la metodologia i producció BIM.

Adquirir coneixements per implantar el servei d'intercanvi de dades entre administracions (Via Oberta) a través de casos pràctics d'ús.

Presentar el nou procediment simplificat per sol·licitar el servei de Via Oberta 

Adquirir una visió general de les funcionalitats de la plataforma EACAT 

Conèixer com es pot notificar entre administracions catalanes i intercanviar registres entre administracions no catalanes a través de mitjans telemàtics

Saber establir, mitjançant experiències reals, un adequat full de ruta en l’administració electrònica de les AAPP

Conèixer l’entorn normatiu i jurisprudencial que rodeja els principals eixos de l’Administració electrònica.

Ser capaç de manejar-se amb soltesa en relació amb els conceptes i institucions bàsiques en matèria d’Administració electrònica. 

Saber identificar les diferents connexions normatives que han de donar-se en aquesta temàtica a l’hora d’implementar l’Administració electrònica. 

Adquirir seguretat sobre la resolució de problemes jurídics relacionats amb l’Administració electrònica. 

Adquirir consciència de la profunditat i mobilitat d’aquesta matèria. 

Conèixer els principals recursos relacionats amb l’Administració electrònica als efectes de poder mantenir un coneixement actualitzat de la mateixa

Aprendre a viure motivat en la vida laboral i personal 

Desenvolupar l'actitud proactiva davant la vida, l'entorn laboral i els esdeveniments. 

Aprendre a expressar-se dins de l'equip des de l'autenticitat, el respecte i l'empatia 

Desenvolupar la visió sistèmica de treball en equip i de "jo guanyo - tu guanyes 

Millorar la capacitat de comunicació i de relació eficaç en l'entorn laboral 

Desenvolupar el diàleg de forma constructiva 

Reconèixer i gestionar les emocions que dificulten la comunicació.

No és gens fàcil saber organitzar-se i teletreballar. Menys en una situació com l’actual, on a més hem de conciliar la vida familiar amb les tasques de l’activitat laboral. Aquesta preparació en moltes institucions és pautada a consciència per anar introduïnt el teletreball, situació que no ha pogut ser prevista per les nostres administracions, i menys encara amb el context actual.

 • Què cal tenir en compte en una reunió virtual?
 • Les implicacions legals de celebració a distància de les reunions dels òrgans col·legiats de les entitats locals en l’actual estat d’alarma
 • Les eines que existeixen per realitzar una reunió virtual.
 • La identificació d’algunes de les eines més comunes
 • La utilització dels documents col·laboratius
 • La connexió o identificar l’existència del webinar


Altres recursos didàctics externs

Base de coneixement de l'àrea d'igualtat

Base de coneixement de l'àrea de promoció econòmica

Base de coneixements de l'àmbit de la gestió energètica SIE

- Conèixer l’entorn del complement d’Excel Power Pivot.

- Saber obtenir dades de diferents orígens i realitzar transformacions en les dades. 

- Saber construir el model de dades relacional.

- Conèixer el llenguatge d’expressions propi (DAX) i les seves funcions més importants per la creació de càlculs propis.

- Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics per presentar la informació del model de manera visual.- Saber crear plantilles a partir de fulls i gràfics de dades.
- Saber crear i utilitzar esquemes.
- Conèixer les opcions disponibles de vistes.
- Saber protegir zones per poder treballar col·laborativament, de forma segura i eficaç, amb altres usuaris.
- Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació de documents.
- Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials.

- Saber crear fórmules i funcions utilitzant matrius.
- Saber utilitzar referències externes en les fórmules.
- Saber utilitzar les eines per realitzar una auditoria de les fórmules i funcions d’un full.

- Saber crear i gestionar llistes de dades mitjançant filtres i subtotals.
- Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics a partir de llistes de dades.
- Saber utilitzar taules i gràfics dinàmics per extreure la informació que requerim.
- Conèixer les opcions de vinculació de dades amb fonts de dades externes.

- Saber representar en un gràfic les dades numèriques d’una taula.
- Saber seleccionar el millor tipus de gràfic tenint en compte l'objectiu.
- Saber donar un format visual adequat.
- Saber afegir imatges i elements gràfics en un gràfic.

- Saber crear fórmules de forma correcta i eficient.
- Saber utilitzar i aplicar funcions bàsiques de forma correcta i eficient.
- Saber utilitzar algunes funcions especials.

- Conèixer l’entorn de treball del full de càlcul
- Aprendre a utilitzar, de forma eficient, les opcions bàsiques.
- Saber introduir informació en les cel·les.
- Saber aplicar formats bàsics a les cel·les. 
- Saber aplicar formats avançats i estils a les cel·les.
- Conèixer les formes per editar els fulls d’un llibre d’una manera ràpida i eficient.

- Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació d’un document. 
- Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials per a omplir-los directament. 
- Saber recuperar les dades introduïdes en un formulari per un usuari.

- Saber dissenyar i utilitzar documents extensos utilitzant de forma eficient les eines i tècniques que faciliten la seva manipulació.

- Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins d’un document.
- Saber utilitzar marcadors per assenyalar posicions entre les pàgines d’un document. 
- Saber crear índexs, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

- Saber generar de forma efectiva, cartes, etiquetes i sobres masius personalitzats.
- Saber realitzar filtres i ordenacions en el procés de combinació de correspondència.

- Saber crear i aplicar estils al text de forma eficient.
- Saber crear llistes de numeracions i vinyetes simples o combinades dintre d’un esquema.
- Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins dels documents.
- Saber utilitzar marcadors per a assenyalar posicions entre les pàgines d’un document. 
- Saber crear i utilitzar les opcions d'índex, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

- Saber inserir imatges dintre del document des de diferents fonts.
- Saber manipular imatges dintre del document.
- Saber afegir dibuixos i formes i aplicar-los format
- Saber afegir rètols de text dintre de formes variades amb efectes especials.
- Saber presentar dades numèriques d’una taula en els diferents tipus de gràfics disponibles.
- Saber utilitzar les eines que incorpora M.Word per la creació d'organigrames per tal esquematitzar la informació de forma gràfica.

- Saber utilitzar, de forma efectiva i eficient, taules de textos per organitzar la informació en files i columnes o per distribuir de manera més eficaç text i gràfics.
- Saber incloure fulls de càlcul de M.Excel dintre d'un document de M.Word.

- Conèixer l’entorn de treball del processador de texts M.Word.
- Aprendre a utilitzar les eines bàsiques de M.Word.
- Ser capaç de crear, editar, visualitzar, gravar e imprimir documents de texts bàsics, d'una forma eficient, amb l’ajuda de les opcions mes importants i fonamentals de les que disposa.
- Conèixer les opcions d'exportació d'un document a altres formats.
- Conèixer les opcions per mouren’s dins d'un document.
- Conèixer i configurar les opcions i les eines de les què disposa el programa per donar format del text.
- Saber aplicar els formats bàsics del paràgraf en un document.
- Saber aplicar els formats de pàgina en un document.

- Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per superar el nivell bàsic del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.

- Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per superar el nivell bàsic del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.

L´objectiu general del curs és saber crear una base de dades i ser completament autònom a l´hora d'utilitzar-la.


- Conèixer l’entorn de treball del gestor aprenent a utilitzar totes les seves eines bàsiques.
- Aprendre a gestionar la informació personal i professional que s’utilitza en el treball diari en una oficina: programació de cites, esdeveniments i reunions, contactes, correu electrònic, tasques, notes, etc.

- Saber utilitzar el conceptes bàsics i avançats del procés de cerca d’informació.

- Utilitzar filtres amb els conceptes de cerca.

- Conèixer diferents serveis de cerca especialitzats.

- Utilitzar mecanismes per rebre informació específica i criteris de selecció i classificació de la informació.

- Organitzar la informació que anem trobant.

- Conèixer aspectes bàsics de gestió multimèdia

- Disposar de nocions sobre algunes eines de videoconferència i correu electrònic.


- Saber estructurar una presentació de manera efectiva.
- Saber crear un document de presentació eficient i adaptat al públic objectiu. 
- Saber introduir dades per a representar-les de forma gràfica. 
- Saber aplicar efectes de transició a les diapositives i als elements que la formen.

Com ser més eficient i viure en el teletreball. Bones pràctiques

- Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia i la substitució pronominal conjunta de dos (o més) elements sintàctics de l’oració.

- Aprendre  les normes generals de substitució d’elements sintàctics de la frase per pronoms.

- Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia dels pronoms relatius i la substitució pronominal respectiva d’un sol element sintàctic de l’oració.

- Aprendre  les normes generals de substitució d’elements sintàctics de la frase per pronoms.


- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.- Redactar i estructurar informes i resolucions administratives d'acord amb els criteris de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA). 

- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu. 

- Presentar la informació de forma lògica, d'acord amb les necessitats del document. 

- Estructurar els informes i les resolucions administratives per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. 

- Apreciar la importància de redactar-los de manera clara i entenedora. 

- Treballar els criteris apresos amb documents reals aportats per l'alumnat. 

- Redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.

- Aconseguir que els coneixements s'apliquin a la pràctica quotidiana.

- Redactar i estructurar informes i resolucions administratives d'acord amb els criteris de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA). 

- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu. 

-  Presentar la informació de forma lògica, d'acord amb les necessitats del document. 

-  Estructurar els informes i les resolucions administratives per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. 

-  Apreciar la importància de redactar-los de manera clara i entenedora. 

-  Treballar els criteris apresos amb documents reals aportats per l'alumnat. 

-  Redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.

-  Aconseguir que els coneixements s'apliquin a la pràctica quotidiana.- Saber aplicar correctament els signes de puntuació i els connectors en la redacció de textos.

- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.- Tenir una visió integral dels drets humans i del sistema internacional de defensa dels drets humans i dels drets humans de les dones

- Conèixer els passos analítics associats a l'EGiBDH 

- Enfortir la comprensió de les diferències entre els enfocaments d'assistència i el treball des de l'enfocament EGiBDH per orientar els drets humans i els projectes de discriminació de gènere

- Desenvolupar capacitats de pensament analític sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans en el món professional públic, privat o associatiu.

- Conèixer què és el llenguatge inclusiu i no sexista.

- Conèixer els usos inclusius i no sexistes de la llengua (en textos de caire general)

- Conèixer i aplicar les recomanacions lingüístiques de diferents institucions.

- Consolidar les eines i recursos per elaborar textos inclusius i no sexistes.

Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.- Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i reportar l'activitat que es du a terme.

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l'objectiu d'autoresponsabilitzar-se i protegir el servei públic.

- Identificar els factors de risc associats a l'exercici del teletreball i conèixer les mesures correctores i preventives per minimitzar-los.

- Conèixer el règim general de la funció pública, en especial el lloc que ocupa la funció pública local com a conjunt de persones que presten serveis a les administracions públiques locals i el seu règim jurídic i organitzatiu bàsic.

- Aprofundir en els diversos aspectes de la selecció de personal, tant si es tracta de funcionaris com de personal laboral o de personal amb un vincle estable o temporal, i com es duen a terme les provisions del personal i la seva promoció professional.

- Saber quina és la jornada de treball del personal al servei de les administracions públiques locals, el règim jurídic dels permisos i les diverses situacions administratives, i quin és el sistema retributiu que se'ls aplica.

- Conèixer el règim d'incompatibilitats i el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques locals, així com els seus drets sindicals.

Aula de proves del curs "2020.13.002b - La formació telemàtica"

Saber identificar les necessitats a curt i mig termini en relació a la teleformació que actualment està portant a terme, i poder establir un pla estratègic o projecte de transformació per a la seva millora de cara als propers cursos.

- Conèixer les eines i els conceptes per a poder treballar amb imatges digitals i solucionar les necessitats habituals en el retoc de fotografies, composició de cartells i fulletons amb l’objectiu de que puguin ser impreses o publicades en una web.

- Conèixer les eines, capes, seleccions i filtres que ens ofereix el principal programa de retoc d’imatges GNU.- Saber crear dissenys de qualitat per les xarxes socials, cartells i presentacions amb l'eina online canva.

Teletreball Diputació de Lleida

Funcionament del Visual TimeNotícies del lloc

(Aún no hay temas en este foro)