Esquema per temes

 • 2021.06.003 - Plans d'igualtat: eina per promocionar la igualtat de gènere dins de les empreses i organitzacions

  OBJECTIUS

  - Conèixer què és un Pla d’Igualtat intern i qui té l’obligació de realitzar-lo (quines administracions públiques i quines empreses).

  Conèixer el procés que s’ha de seguir per dissenyar un Pla d’Igualtat (incorporant les últimes novetats legislatives: RD 901/2020 i RD 902/2020).

  - Conèixer què és un registre salarial i la bretxa salarial.

  - Conèixer els diferents temes que s’han de tractar dins d’un Pla d’Igualtat, posant exemples de la diagnosi, propostes d’actuació i d’indicadors d’avaluació.

  CONTINGUTS

  En aquesta formació es presentarà el marc legal dels Plans d’Igualtat, el procés de realització i el seu contingut amb exemples pràctics per empreses i administracions públiques amb una plantilla superior a les 50 persones i també amb una plantilla de menys de 50 persones.

  DATA

  1 de març de 2021

  DURADA

  2.30 h

  DOCENT

  Mònica Gelambí Torrell


 • 0602b - Polítiques de promoció econòmica i turisme amb perspectiva de gènere

  OBJECTIUS

  - Comprendre què vol dir dissenyar una política amb perspectiva de gènere.

  - Conèixer què implica dissenyar una política de promoció econòmica i de turisme amb perspectiva de gènere.

  - Conèixer eines per introduir la perspectiva de gènere en les tasques i accions que es desenvolupin en els àmbits de la promoció econòmica i el turisme.

  CONTINGUTS

  En aquesta formació s’explicarà què vol dir treballar amb perspectiva de gènere en aquests àmbits específics i s’explicaran exemples concrets de polítiques que s’han realitzat a Catalunya i en altre territoris de l’Estat Espanyol

  DATA

  4 de febrer de 2021

  DURADA

  2.30 h

  DOCENT

  Mònica Gelambí Torrell

 • 2021.06.001 - Informes d'avaluació de l'impacte de gènere

  OBJECTIUS

  1.- Comprendre què són els informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

  2.- Saber analitzar, mitjançant exemples, l’impacte de gènere que té una política.

  3.- Conèixer quan s’haurien de fer els informes d’avaluació de l’impacte de gènere, qui els hauria de realitzar i quines competències són necessàries per fer-ho.

  4.- Conèixer el contingut i el format dels informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

  CONTINGUTS

  1.- Presentació dels informes d’avaluació de l’impacte de gènere com eina per implementar la transversalitat de gènere en les polítiques locals.

  2.- Estructura i contingut dels informes.

  3.- Qui hauria de realitzar els informes i com podem assegurar que es converteixin en una eina transformadora.

  DATA

  26 de gener de 2021

  DURADA

  2.30 h

  DOCENT

  Mònica Gelambí Torrell

 • 2020.06.004 - Polítiques de joventut, cultura i esports amb perspectiva de gènere (videoconferència)

  OBJECTIUS

  - Entendre per què una programació cultural pensada per tota la ciutadania pot provocar desigualtats i discriminacions de gènere.

  - Identificar les diferències i desigualtats de gènere que existeixen en el nostre territori i afecten a les polítiques de joventut, cultural i esport.

  - Entendre què vol dir introduir el principi de transversalitat de gènere en les polítiques de joventut, cultura i esports.

  - Conèixer exemples de polítiques realitzades amb perspectiva de gènere en joventut, cultura i esports.

  CONTINGUTS

  1.- Diferències, desigualtats i discriminacions de gènere que afecten a les polítiques de joventut, cultura i esport.

  2.- Què vol dir treballar amb perspectiva de gènere? aplicació de la transversalitat de gènere a polítiques i programes concrets d'aquestes àrees.

  3.- Exemples de polítiques de joventut, cultura i esports dissenyades amb perspectiva de gènere.

  DATA

  10 de desembre de 2020

  DURADA

  2.30 h

  DOCENT

  Mònica Gelambí Torrell


 • 2020.06.003b - Pressupostos sensibles al gènere

  OBJECTIUS

  - Conèixer què són els pressupostos sensibles al gènere.

  - Conèixer les eines que s'utilitzen per avaluar l'impacte de gènere dels pressupostos i avaluar la seva utilitat pel món local.

  - Conèixer alguns exemples d'ajuntaments que han realitzat pressupostos sensibles al gènere.

  CONTINGUTS

  - Els pressupostos sensibles al gènere com eina per implementar la transversalitat de gènere en el món local.

  - Eines per introduir la transversalitat de gènere en els pressupostos públics.

  - Exemples del món local de pressupostos sensibles al gènere.

  DATA

  3 de novembre de 2020

  DURADA

  2,30 h

  DOCENT

  Mònica Gelambí Torrell

 • 2020.06.02b - Eines per assegurar el compliment de la Llei d’Igualtat des dels serveis generals

  OBJECTIUS

  - Conèixer les obligacions que estableix la llei catalana d'igualtat i que afecten a totes les persones que treballen a l'administració pública.

  CONTINGUTS

  1.- Obligacions que estableix el marc normatiu existent per qui treballa a l'administració pública.

  2.- Llenguatge inclusiu i no sexista.

  3.- Dades desagregades per sexe i indicadors de gènere.

  4.- Clàusules socials d'igualtat de gènere.

  DATA

  28 d'octubre de 2020, de 10.00 a 12.30 h.

  DURADA

  2.30 h

  DOCENT

  Mònica Gelambí Torrell