Esquema per temes

 • CONTINGUTS

  • Mòdul 01- Entorn, formats i funcions bàsiques

  Descripció de l’entorn de funcionament de Microsoft Word 2010, explicant les funcions noves de la versió. Es revisaran i practicaran les opcions que ens ofereix aquest programari per crear documents relacionats amb les tasques diàries per a optimitzar el rendiment i evitar tasques repetitives i manuals.

  OBJECTIUS

  - Conèixer l’entorn de treball del processador de texts M.Word.
  - Aprendre a utilitzar les eines bàsiques de M.Word.
  - Ser capaç de crear, editar, visualitzar, gravar e imprimir documents de texts bàsics, d'una forma eficient, amb l’ajuda de les opcions mes importants i fonamentals de les que disposa.
  - Conèixer les opcions d'exportació d'un document a altres formats.
  - Conèixer les opcions per mouren’s dins d'un document.
  - Conèixer i configurar les opcions i les eines de les què disposa el programa per donar format del text.
  - Saber aplicar els formats bàsics del paràgraf en un document.
  - Saber aplicar els formats de pàgina en un document.

  UNITATS DIDÀCTIQUES

  Separació

  • Mòdul 2. Taules

  Arribar a dominar les taules de texts per organitzar la informació allà on no arriba el format de paràgraf i de pàgina. D’aquesta manera podrem distribuir els elements d’un document de la forma que vulguem amb molta més llibertat d’acció. També arribarem a saber com utilitzar un full de càlcul dintre d’un pàgina del document de M.Word.

  OBJECTIUS

  - Saber utilitzar, de forma efectiva i eficient, taules de textos per organitzar la informació en files i columnes o per distribuir de manera més eficaç text i gràfics.
  - Saber incloure fulls de càlcul de M.Excel dintre d'un document de M.Word.

  UNITATS DIDÀCTIQUES
  Separació

  • Mòdul 3. Imatges i objectes gràfics

  Descripció de les funcions de Word per a la inserció, creació i utilització de tot tipus d’ objecte gràfic dintre d’un document, així com de la manera d’ajustar i distribuir el text al seu voltant.


  OBJECTIUS

  - Saber inserir imatges dintre del document des de diferents fonts.
  - Saber manipular imatges dintre del document.
  - Saber afegir dibuixos i formes i aplicar-los format
  - Saber afegir rètols de text dintre de formes variades amb efectes especials.
  - Saber presentar dades numèriques d’una taula en els diferents tipus de gràfics disponibles.
  - Saber utilitzar les eines que incorpora M.Word per la creació d'organigrames per tal esquematitzar la informació de forma gràfica.


  UNITATS DIDÀCTIQUES

  Separació

  • Mòdul 4. Estils de text i referències

  Descripció de les funcions de Word per a la inserció, creació i utilització de tot tipus d’ objecte gràfic dintre d’un document, així com de la manera d’ajustar i distribuir el text al seu voltant.


  OBJECTIUS

  - Saber crear i aplicar estils al text de forma eficient.
  - Saber crear llistes de numeracions i vinyetes simples o combinades dintre d’un esquema.
  - Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins dels documents.
  - Saber utilitzar marcadors per a assenyalar posicions entre les pàgines d’un document.
  - Saber crear i utilitzar les opcions d'índex, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.


  UNITATS DIDÀCTIQUES

  Separació

  • Mòdul 5. Combinació de correspondència

  La combinació de correspondència s’utilitza quan es desitja crear un conjunt de documents, com una carta model que s’ha d’enviar a moltes persones o una fulla d'etiquetes de direccions. Cada carta o etiqueta conté el mateix tipus d'informació, encara que el seu contingut es únic. La informació única de cada carta o etiqueta procedeix de les entrades contingudes en un origen de dades.

  OBJECTIUS

  - Saber generar de forma efectiva, cartes, etiquetes i sobres masius personalitzats.
  - Saber realitzar filtres i ordenacions en el procés de combinació de correspondència.

  UNITATS DIDÀCTIQUES

  Separació

  • Mòdul 6. Compartir. protegir i revisar documents

  M.Word ofereix la possibilitat de redactar un document i poder compartir-lo amb diversos usuaris. Aquests usuaris poden realitzar canvis sobre el document i deixar comentaris, posteriorment es poden consultar qui va fer els comentaris o qui ha realitzat canvis sobre el document original i acceptar o anular aquests canvis que ha realitzat. També es coneixerà l’eina "Resaltat" que es com si marquéssim un text amb un retolador.


  OBJECTIUS

  - Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins d’un document.
  - Saber utilitzar marcadors per assenyalar posicions entre les pàgines d’un document.
  - Saber crear índexs, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

  UNITATS DIDÀCTIQUES

   Separació

   • Mòdul 7. Documents mestres

   Un document mestre serveix per establir i organitzar un document que per les seves característiques està previst que sigui molt extens (una memòria d'un departament, un manual, un llibre compost de diversos capítols, etc.). Els documents mestres permeten organitzar i modificar documents extensos dividint-los en subdocuments més petits i fàcils de manipular.

   OBJECTIUS

   - Saber dissenyar i utilitzar documents extensos utilitzant de forma eficient les eines i tècniques que faciliten la seva manipulació.

   UNITATS DIDÀCTIQUES

     Separació

     • Mòdul 8. Plantilles i formularis

     Una plantilla és un model o patró per a crear, de forma ràpida i senzilla, nous documents que poden incloure continguts, formats i objectes d’exemple.

     Un formulari és una plantilla, document o pàgina amb espais buits que han de ser omplerts amb alguna finalitat. Des de M.Word es poden dissenyar aquest tipus de documents per a que siguin distribuïts i omplerts per altres usuaris d’una manera fàcil i eficaç. També es treballaran altres funcions addicionals referents als tipus que es poden escollir al guardar un document i com recuperar un treball que s’hagi tancat de manera inesperada.

     OBJECTIUS

     - Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació d’un document.

     - Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials per a omplir-los directament.

     - Saber recuperar les dades introduïdes en un formulari per un usuari.

     UNITATS DIDÀCTIQUES