Esquema per temes

 • General

  • Mòdul 01-Entorn, formats i opcions bàsique

  Descripció de l’entorn de funcionament de Microsoft Excel 2010, revisant les noves funcions de la darrera versió. S’explica el necessari per a poder treure el màxim rendiment dels fulls de càlcul relacionats amb les tasques diàries, de manera àgil i funcional, per tal d’optimitzar el rendiment i evitar tasques repetitives i manuals.

  Objectius
  - Conèixer l’entorn de treball del full de càlcul
  Aprendre a utilitzar, de forma eficient, les opcions bàsiques.
  Saber introduir informació en les cel·les.
  Saber aplicar formats bàsics a les cel·les.
  Saber aplicar formats avançats i estils a les cel·les.
  Conèixer les formes per editar els fulls d’un llibre d’una manera ràpida i eficient.

  Conèixer les formes per editar els fulls d’un llibre d’una manera ràpida i eficient.


  Recursos didàctics

  Separació

  • Mòdul 2. Taules

  Creació de fórmules per realitzar càlcul senzills i aprenentatge de les referències i funcionament de funcions ja definides en M.Excel per agilitzar la creació de fulls de càlcul, estudiant la sintaxis d’aquestes i l’ús de l’assistent per a funcions.

  Objectius

  - Saber crear fórmules de forma correcta i eficient.
  - Saber utilitzar i aplicar funcions bàsiques de forma correcta i eficient.
  - Saber utilitzar algunes funcions especials.

  Recursos didàctics

  Separació

  • Mòdul 3. Gràfics de dades

  Un gràfic és la representació gràfica de les dades d’un full de càlcul i facilita la seva interpretació. Aprendrem a crear gràfics a partir d’unes dades introduïdes en un full de càlcul. També veurem com millorar-lo visualment incloent elements gràfics.

  Objectius

  • Saber representar en un gràfic les dades numèriques d’una taula.
  • Saber seleccionar el millor tipus de gràfic tenint en compte l'objectiu.
  • Saber donar un format visual adequat.
  • Saber afegir imatges i elements gràfics en un gràfic.

  Recursos didàctics

  Separació

  • Mòdul 4. Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes

  Una taula o llista en Excel es un conjunt de dades organitzades en files o registres, en la que la primera fila conté les capçaleres de les columnes (els noms dels camps), i les altres files contenen les dades emmagatzemades (els registres). És com una taula d'una base de dades. Les taules son molt útils perquè a més d’emmagatzemar informació, inclouen una sèrie d’operacions que permeten analitzar i administrar aquestes dades de forma molt còmoda.

  En moltes ocasions tenim la necessitat de treballar sota M.Excel amb dades procedents d’altres aplicacions. M.Excel disposa d’eines per a la importació i manipulació de dades des de diferents orígens.

  Objectius del curs

  • Saber crear i gestionar llistes de dades mitjançant filtres i subtotals.
  • Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics a partir de llistes de dades.
  • Saber utilitzar taules i gràfics dinàmics per extreure la informació que requerim.
  • Conèixer les opcions de vinculació de dades amb fonts de dades externes.


  Recursos didàctics

  Separació


  • Mòdul 5. Fórmules avançades

  Descripció de l’ús de fórmules més avançades en Excel. S’explica el treball amb fórmules, vincles i matrius, així com una sèrie d’eines útils per a la detecció d’errors o dependencies en les fórmules.

  Objectius del curs

  • Saber crear fórmules i funcions utilitzant matrius.
  • Saber utilitzar referències externes en les fórmules.
  • Saber utilitzar les eines per realitzar una auditoria de les fórmules i funcions d’un full.


  Recursos didàctics

  Separació

  • Mòdul 6. Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades

  Creació i us de noves plantilles en el full de càlcul M.Excel, per poder utilitzar-les en la creació de nous llibres i fulls de càlcul. També es treballarà com es poden emmagatzemar diferents vistes d’un mateix llibre, les propietats d’un document de M.Excel i s’introdueix el concepte de firma digital.

  Descripció general en la que s’explica com compartir dades en M.Excel, què es necessita per a veure les dades o treballar amb elles i quines són les
  limitacions inherents a l’ús compartit de dades.

  Objectius del curs 

  - Saber crear plantilles a partir de fulls i gràfics de dades.
  - Saber crear i utilitzar esquemes.
  - Conèixer les opcions disponibles de vistes.
  - Saber protegir zones per poder treballar col·laborativament, de forma segura i eficaç, amb altres usuaris.
  - Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació de documents.
  - Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials.


  Recursos didàctics

  Separació

  • Mòdul 7. Power Pivot bàsic

  Power Pivot és un complement de Microsoft Excel que proporciona característiques avançades d’obtenció i tractament de dades amb conjunts de dades de gran mida, establir relacions i crear càlculs (simples o complexes) dintre del full de càlcul i l’experiència de Microsoft Excel.

  Objectius del curs 

  • Conèixer l’entorn del complement d’Excel Power Pivot.
  • Saber obtenir dades de diferents orígens i realitzar transformacions en les dades. 
  • Saber construir el model de dades relacional.
  • Conèixer el llenguatge d’expressions propi (DAX) i les seves funcions més importants per la creació de càlculs propis.
  • Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics per presentar la informació del model de manera visual.


  Recursos didàctics